สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

โครการทัศนศึกษา ทะเลครั้งแรกของหนู

กล่าวกันว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เพราะพวกเขาจะเป็นผู้ทร้างอนาคตของประเทศชาติต่อไป

 โดยทั่วไปการดูและและพัฒนาเด็กและเยาวชนจะดูแลให้เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งในเรื่องของสุขภาพและด้านอื่น ๆตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

ด้านการศึกษา มีทั้งศึกษาในระบบและนอกระบบ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กหลายสวนงาน

 ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ และการพัฒนาด้านต่างๆที่มีอยู่นั้นก็ยังไม่เพียงพอ มีข้อมูลที่สะท้อนว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำ เนื่องจากยังมีสถิติที่พบว่ามีเด็กด้อวยกาส เด็กถูกทอดทิ้งอีกมากมาย

 เด็กด้อยโอกาส เด็กถูกทอดทิ้ง คือ เด็กที่อยู่ในสภาวะลำบากจากปัญหาต่าง ๆ มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป ขาดโอกาสในหลายๆด้าน จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลื่อกรณีพิเศษเพื่อให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและสามารถบรรลุถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได้

สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ เป็นศุนย์ดูแลเด็ก ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด้ไร้สัญชาติ กว่า 60 ชีวิต การเป็นเด็ไรสัญชาติ

ทำให้เด็ก เหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ ไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐ ทั้งการศึกษา การแพทย์ และความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน สถานพักพิงบ้านทัศนีย์แห่งนี่อยู่ในการดูแลของ แม่ทัศนีย์ คีรีประณีต ซึ่งดูแลเด็กด้วยการเสียสระ ด้วยความรัก มีที่พักที่อบอุ่น มีอาหารสามมื้อ สุขอนามัย เครื่องนุ่นห่มและการสนับสนุนให้ได้รับการสึกษา

ทั้งในผืนที่และส่งไปศึกษาในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับสูงขึ้น การดูแลเด็กในปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นใช้งบประมาณในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีผู้สนับสนุนในประเทศและต่างประเทศต่างที่เห็นคุณค่าและความสำคัญและเห็นความทุ่มเทของแม่ทัศนีย์และลูกๆที่แบกรับภาระในปัจจุบันก็มากเพียงพอสำหรับพวกเขา

แม้สถานพักพิงบ้านทัศนีย์จะดูแลเด็กเหล่านี่ตลอดระยะเวลายาวนานให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ แต่ยังนับได้ว่าเด็กเหล่านี่ยังขาดโอกาสอีกมากเมื่อเทียบกับเด็กๆโดยทั่วไป

คนที่เป็นแม่เมื่อเห็นรอยยิ้มของลูก เห็นลูกมีความสุขแม่ก็ดีใจ แม่ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้สนับสนุนและให้โอกาสเด็กๆในการได้ไปทะเลครั้งนี้มาก หวังว่าทุกท่านก็คงจะมีความสุขเช่นกัน

%d bloggers like this: