สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

๙ยอดกุลสตรีไทย

 

 

ดิฉันขอขอบคุณชมรมกุลสตรีไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ๑๐ มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ จัดทำโครงการ  สรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๕ ขึ้น แล้วได้เลื้อกดิฉันเข้ารับรางวัล  “๙ ยอดกุลสตรีไทย” ในครั้งนี่เป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างยิ่งสำหรับดิฉันมาก รางวันนีทำให้ดิฉันมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานและดิฉันก็ถื่อว่าเป็นกำไรชีวิตด้วยเพราะเป็นรังวัลอันทรงเกียรติมากสำหรับฉัน

ดิฉันมีความรู้แค่ป.๖ แต่ไช้ความรู้ความสามรเท่าทีฉันจะทำได้ทางชมรมกุลสตรีไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ๑๐ มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ ได้เลือกดิฉันเป็นกุลสตรีไทยในครั้งนี่แล้วดิฉันก็จะขอรักษาความดีนี่ไว้แล้วช่วยสอนลูกหลานและส่งเสริมคุณค่าและบทบาทของสตรีไทย พร้อมกับร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่กับลูกหลานต่อไปและเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับลูกหลานและผู้หญิงไทยทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดิฉันขอส่งความสุขและความปราถนาดีมายังท่านและครอบครัว ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนเคารพนับถือจงบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: