สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

รางวัลประชาบดี

      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล โดยรางวัลนี้ได้พิจารณาสรรหา บุคคล องค์กร สื่อ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมผู้เข้ารับประทานรางวัลทั้งสิ้น จำนวน … Continue reading

March 28, 2014 · Leave a comment