สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

รางวัลประชาบดี

 

IMG_7336

IMG_7317

IMG_7227

 

IMG_7343 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2556 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล โดยรางวัลนี้ได้พิจารณาสรรหา บุคคล องค์กร สื่อ และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมผู้เข้ารับประทานรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 111 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

  1. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 11 ราย
  2. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก  จำนวน 9 องค์กร
  3. สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดีเด่น จำนวน 30 รายการ
  4. บุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่สามารถดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างควรแก่การ ยกย่องเชิดชู จำนวน 61 ราย

 

IMG_7236

IMG_7353 IMG_7343IMG_7211

 

IMG_7364IMG_7224IMG_7320

IMG_7317 IMG_7311

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 28, 2014 by in About the children.
%d bloggers like this: