สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ขอบคุณคลิหนิกกฏหมายมาก

แม่ขอขอบคุณ อ.แววและคลีหนิกกฏหมาย หมอหนึ่งและโครงการ สีหมอ เจ้าหน้าที CUNCHR  และเจ้าหน้าทีอำเภอทุกคนทีได้ทำหน้าที่แบบสมบูญ ที่ทำให้เด็กร้ายไรัร้ายสัฐชาติเหล่านี่ได้มีสิทธ์ มีหมายเล่ข 13หลัก อ.แววเป็นและทิมคลีหนิกกฏหมายและทิมโครงการสีหมอได้ทำงานอยางจริงจังและจริงใจไม้รุ้หน่วยไม่เคยท้อ ทำให้เด็กที่่บ้านแม่ทัศนี่ย์ 11คนได้รับหมายเลข 13 หลักเรียบร้อยแล้วค่ะ การทำงานของ อ.แวว สอนให้แม่ทัศนีย์ได้เรียนรุ้กฏหมายและไดเรียนรุ้การทำงานทีจะต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลยค่ะ ด้วยตัวเองเป็นผู้ด้วยการศึกษาบางครั้งจะตามเขาไมทันแต่แม่ทัศนีย์เองก็จะพยายามและไม่ท้อกับปัญหาเช่นกัน แม่ต้องขอขอบคุณหมอปูทีช่วยหาทุนทำบัติประกันสุขภาพให้กับเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์ และคุณหมอหนึ่ง ( ผ อ ) โรงพยาบาลท่าสองยางได้มาเลี้ยงอาหารเด็กและตรวจทุกสุขให้กับเด็กที่บ้านแม่ทัศนีย์เป็นประจำค่ะ แม่ขอขอบคุณทุกหน่อยงานทุกท่านที่ได้ช่วยเหลืองานของแม่เป็นการให้กำลังใจสำหรับแม่มากแม้แม่จะด้อยการศึกษาแม่ก็จะพยายามทำหน้าที่การทำงานตรงนี่ให้ดีทีสุดเพื่อจะได้ช่วยสังคมและส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีของสังคมเมื่อเขาโตขึ้น    

June 7, 2016 · Leave a comment