สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

การซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

               ตามที่จังหวัดตากได้แจ้งให้สถานรองรับเด็กในพื้นที่จังหวัดตากดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานรองรับเด็กเอกชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยให้มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟ รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กที่มารับบริการในสถานรองรับเด็ก                ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2559 สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้มีการซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การส่วนตำบลท่าสองยาง มาจัดการอบรมแผนป้องกันละระงับอัคคีภัย โดยให้ความรู้แก่บุคลากร เด็กๆ ในสถานพักพิง … Continue reading

September 27, 2016 · Leave a comment