สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

การซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

               ตามที่จังหวัดตากได้แจ้งให้สถานรองรับเด็กในพื้นที่จังหวัดตากดำเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานรองรับเด็กเอกชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยให้มีการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซักซ้อมตามแผนอพยพหนีไฟ รวมทั้งสำรวจอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กที่มารับบริการในสถานรองรับเด็ก

               ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ 2559 สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้มีการซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การส่วนตำบลท่าสองยาง มาจัดการอบรมแผนป้องกันละระงับอัคคีภัย โดยให้ความรู้แก่บุคลากร เด็กๆ ในสถานพักพิง  และเพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ยังมีการซักซ้อมตามแผนโดยจัดสถานการณ์สมมุติขึ้นและให้บุคลากรในสถานพักพิงได้ทดลองดับเพลิงจริงๆ

               ผลของการซักซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย บุคลากรและเด็กโตในสถานพักพิงสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดว่าหากเกิดอัคคีภัยขึ้นภายในสถานพักพิง จะสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที

Advertisement

About tasanee

A mother is not just a woman who gives birth to a child. A mother is also a woman with pure love, ready to sacrifice herself to allow her child to grow as a happy and fulfilled human being. Filled with the great powerful love of a mother, Tasanee Keereepraneed must then be the quintessence of a mother. For more than 20 years now, she has been taking care of many children in here modest home, dubbed Safe Haven Orphanage (สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Tasanee's home shelter), in Tha Song Yang District, Tak Province, Thailand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 27, 2016 by in About the children.
%d bloggers like this: