สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

Supermen, Batmen and Spider men

  

  

ทางสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ( Safe Haven Orphanage ) ขอบขอบคุณผู้มีใจอันประเสริฐ ผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ได้บริจาค ช่วย เหลือ ให้กับ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ แห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ความร่วมมือ ร่วมใจจาก ท่านทั้งหลายอีกในอนาคต

แม่ขอขอบคุณน้ำใจของทุกๆคนเลยที่มาเยี้ยมก็มี มาเลี้ยงอาหารก็มี มาบริจาคก็มี เป็นผู้ที่มีน้ำใจทุกคนเลย ขนาด สถานพักพิงบ้านทัศนีย์อยู่หางไกลจากในเมืองมากแต่ทุกคนก็

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: