สถานพักพิงบ้านทัศนีย์

Safe Haven Orphanage

ประชุม


   

การไปประชุมครั้งนีทำให้ดิฉันมีความรู้เพิ้มขื้น และได้รู้จักกับ คนหลายกลุ่ม ทำงานกันหลาย หลายหน่วยงาน แต่เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานก็คือช่วยเหลื่อคนทุกรูปแบบ เป็นสิงที่ดีมาก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: